ip connect

 


Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/vhosts/hosting204264.a2fdc.netcup.net/ipconnect.pl/httpdocs/templates/gk_msocial/lib/framework/helper.layout.php on line 117

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /var/www/vhosts/hosting204264.a2fdc.netcup.net/ipconnect.pl/httpdocs/includes/application.php on line 536

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. DEFINICJE


Polityka prywatności - niniejszy dokument dostępny pod domeną www.ipconnect.pl zawierający informacje wskazujące Użytkownikowi Serwisu zakres i sposób gromadzenia danych w związku z działalnością Serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych, możliwości i zakres wykorzysty wania przez Użytkownika danych, informacji i materiałów prezentowanych w Serwisie.

IP Connect – IP Connect sp. z o.o., właściciel serwisu i jego Administrator ,
Serwis - serwis inter netowy IP Connect sp. z o.o. znajdujący się pod domeną www.ipconnect.pl wraz z zestawem wszystkich usług oferowanych przez Serwis w domenie oraz subdomenach.
Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu www.ipconnect.pl .

2. WSTĘP


2.1
Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu firmy IP Connect są zastrzeżone.
2.2
IP Connect dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.
2.3
IP Connect na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu.
2.4
IP Connect zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu.
2.5
IP Connect nie ponosi żadnej odpowiedzialno ści z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu IP Connect.
3.
PRAWA AUTORSKIE:
3.1
Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych i tekstowych, są zastrzeżone i stanowią własność IP Connect lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej.
3.2
Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z póź. zm) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póź. zm).
2
3.3
Zabronione jest dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Serwisu bez zgody IP Connect wyrażonej na piśmie, poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
3.4
Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlow
e oraz inne oznaczenia
indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione
znaki towarowe lub uznawane za takie przez
IP Connect
, podlegają ochronie
prawnej na podstawie ustawy z
dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności
przemysłowej (
tj. Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 z
póź. zm.) oraz ustawy
z
dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U.
z
2003
r.
Nr
153,
poz.
1503,
z
póź.
zm).
4.
OCHRONA PRYWATNOŚCI:
W celu ochrony i
poszanowania prywatności Użytkownikó
w Serwisu,
wszelkie
dane osobowe zamieszczone w
Serwisie lub przetwarzane w
związku
z
prowadzeniem Serwisu, w
tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione
zgodnie z
przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz.
U. z
2002 Nr 101, poz. 926, z
późn. zm.).
5.
GROMADZENIE DANYCH
:
5.1
Wszystkie dane zgromadzone w
Serwisu zbierane są za przyzwoleniem danego
Użytkownika Serwisu, w
szczególności za pośrednictwem zamieszczonego
w
Serwisie formularza umożliwiającego Użytkownik
owi
rejestrację
i złożenie
zamówienia.
5.2
IP Connect
informuje, że podczas wizyty Użytkowników
w
Serwisie
automatycznie (sposób bierny) zbierane są dane dotyczące danej wizyty
Użytkownika w
tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu
operacyjneg
o
itp.
6.
PRZETWARZANIE DANYCH
:
6.1.
W związku z
prowadzeniem Serwisu,
IP Connect
zbiera i
przetwarza
następujące
dane osobowe Użytkowników Serwisu:
a)
i
mię i nazwisko, nazwa firmy,
adresy e
-
mail
,
dane dotyczące zakupów, karty
kredytowej lub płatności
prz
esyłane do
IP Connect
przez Użytkowników
Serwisu;
Większość danych zaliczanych do tej kategorii stanowią dane
kontaktowe firmy.
IP Connect
może udostępnić niektóre z nich (np. adres
lub warunki płatności) firmom realizującym dostawy lub rozliczającym karty
kredytowe oraz innym podobnym przedsiębiorstwom i instytucjom
biorącym udział w realizacji transakcji.
3
b)
informacje dotyczące wykorzystania
serwisów przez użytkowników oraz ich
adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych; powyższe dane
IP
Connect
przetwarza w
celach technicznych, jak również w
celach
statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników Serwisu dla
potrzeb prowadzeni
a działalności marketingowej.
6.2
Wszelkie wyżej wskazane dane
osobowe przesłane do
Serwisu,
IP Connect
uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z
art. 23 ust. 1
pkt. 1
ustawy
o
ochronie danych osobowych i
nie ponosi żadnej
odpowiedzialności
wypadku podan
ia przez któregokolwiek
z
Użytkowników
Serwisu danych
nieprawdziwych lub niepełnych.
6.3.
Dane osobowe zamiesz
czone w
formularzu rejestracyjnym czy przy złożeniu
zamówienia
, a
także adresy e
-
mail podane w
celu otrzymania
bieżącej oferty
IP Connect
, mogą
być przetwarzane

po wyrażeniu odpowiedniej
osobnej
zgody.
7.
ZABEZPIECZENIE DANYCH
:
IP Connect
dba o
bezpieczeństwo udostępnionych danych, w
szczególności przed
dostępem osób nieupoważnionych.
IP Connect
zapewnia wszystkim
Użytkownikom prawo wglądu do
własnych danych, prawo żądania aktualizacji
i
usunięcia danych.
Podczas przekazywania danych poufnych, dotyczących np. kart
kredytowych
IP Connect
, numerów rachunków bankowych
korzysta ze
standardowych protokołów i mechanizmów zabezpieczeń
.
8.
DOSTEPNOŚĆ I WYKORZYSTANIE DANYCH
:
8.1
Właściciel Serwisu nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych
danych osobowych, chyba że
następuje
to za zgodą podmiotu, którego te dane
dotyczą lub gdy
wymagają t
ego obowiązujące przepi
sy praw
a
lub
jest
to niezbędne
dla wykonania określonych prawem zadań reali
zowanych dla
dobra
publicznego lub
jest to niezbędne do wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych
celów
IP Connect
, a
przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dan
e dotyczą.
8.2.
Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do powierzenia danych
Użytkowników Serwisu w
postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub
serwisom współpracującym. Takie informacje
mogą być wykorzystywane
w
celu
monitorowania ruchu w
Serwisie
,
monitorowania oglądalności
Serwisu.
9.
C
OOKIES:
Serwis może wykorzystywać "cookies" ("ciasteczka"), identyfikujące
Użytkownika
Serwisu
-
w
sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
4
Cookies nie zawierają danych osobowych a w
arunkiem
działania cookies jest ich
akceptacja przez przeglądarkę i
nieusuwanie ich z
dysku. Skasowanie plików
cookies może spowodować utrudn
ienia w
korzystaniu z
Serwisu.
10. ZMIANA DANYCH:
Użytkownik
Serwisu
posiada prawo dokonania
zmiany podanych danych w
każ
dym
czasie, z
tym zastrzeżeniem, iż danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić
lub usunąć. W
celu dokonania zmiany czy uaktualnienia danych podanych przez
Użytkownika, Użytkownik może skontaktować się z
IP Connect
w
sposób
określony w
niniejszej Po
lityce Prywatności.
11
. ZMIANY POLITYKI PYWATNOŚCI:
IP Connect
może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w
dowolnym momencie,
w
szczególności celem jej uaktualnienia w
przypadku zmian w
praktykach
IP
Connect
co do sposobu zabezpieczenia i
wykorzystywani
a gromadzonych danych.
Każdorazowo z
chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności staje się ona
wiążąca w
miejsce polityki dotychczasowej i
zastosowanie znajduje do wszelkich
danych gromadzonych w
związku z
aktywnością Użytkownika w
Serwisie.
12
. KONTA
KT:
Wszelkie pytania i
wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania
z
Serwisu prosimy kierować pod adres siedziby
IP Connect
lub na następujący
adres email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zarząd
IP Connect
Sp. z o.o.

 

Wstecz

 
IP Connect Sp. z o.o.
44-207 Rybnik
ul. Lipowa 17
tel. +48 32 42 95 150
fax +48 32 42 95 152

NIP: 6422574376
REGON: 276123823
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
KRS numer 0000099260
   Kapitał zakładowy: 55 000,00 zł

  

Projekt i realizacja: e-graficy.pl